Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky služby Web-express běžící na webových stránkách web-express.cz (dále jen “VOP”)

 1. Úvodní ustanovení
  1. Následující VOP se týkají užívání služby Web-express běžící na webových stránkách https://www.web-express.cz/ (dále jen “Webová služba” nebo “Web”) a veškerých informací a služeb s tím souvisejících.
  2. VOP stanovují pravidla objednávek, užívání Webu a vznik smlouvy mezi provozovatelem Webové služby Notigo Agency s.r.o., identifikační číslo 08628939, Ke zdravotnímu středisku 447/9, 150 00 Praha 5 (dále jen “Zhotovitel”) a zákazníkem Webu (dále jen “Objednatel”).
  3. Zaškrtnutím políčka “Souhlasím se všeobecnými podmínkami stánky web-express.cz” Objednatel potvrzuje svůj souhlas s podmínkami a pravidly Webové služby popsanými níže.
  4. Objednatel se v případě jakýchkoli dotazů může obrátit na Zhotovitele prostřednictvím e-mailové adresy info@web-express.cz.
 2. Webová služba web-express.cz
  1. Webová služba je určená k tvorbě rychlých webových stránek dle nabízených šablon a Web slouží Objednateli k nahlížení a vybírání šablon a vytváření objednávky Webové služby.
  2. Využíváním Webové služby se rozumí veškerá činnost vedoucí k vytvoření objednávky prostřednictvím Webu na stránkách https://www.web-express.cz/.
  3. Objednatel, který má zájem využít Webovou službu může vyplnit příslušný formulář na stránkách Webu nebo poslat svou objednávku na e-mail info@web-express.cz.
  4. Ceny jednotlivých služeb a balíčků nalezne Objednatel na adrese https://www.web-express.cz/cenik (dále jen “Ceník”).
 3. Objednávkový formulář a Objednávka
  1. Jestliže si chce Objednatel objednat Webovou službu, je povinen vyplnit příslušné údaje a informace v objednávkovém formuláři (dále jen “Formulář”) a následně zaslat Zhotoviteli pomocí tlačítka “Objednávám svůj nový web” (dále jen jako “Objednávka” nebo “Smlouva”). Objednatel má zároveň možnost Zhotovitele kontaktovat na e-mailovou adresu info@web-express.cz, kam může směřovat i svou Objednávku.
  2. Ve Formuláři je Objednatel povinen vyplnit veškeré povinné údaje označené hvězdičkou (*). Jestliže Objednatel požadované údaje nevyplní, Objednávku nebude možné zaslat na adresu Zhotovitele a bude požadováno jejich vyplnění.
  3. Ceny obsažené ve Formuláři za jednotlivé služby jsou závazné a neměnné. Pole označené jako “Celková předběžná cena” se může lišit dle požadovaných doplňujících služeb obsažených v Objednávce v pole “Zpráva”. Seznam veškerých služeb a jejich cen je uveden v Ceníku.
  4. Po dokončení Objednávky přijde Objednateli na jím vyplněnou e-mailovou adresu ve Formuláři potvrzení o přijetí Objednávky a její rekapitulace.
  5. Po zaslání Objednávky Zhotoviteli, vyhotoví Zhotovitel fakturu Objednateli s fakturačními údaji uvedenými ve Formuláři. Objednatel je povinen fakturu Zhotoviteli zaplatit a Zhotovitel je povinen po připsání dané částky uvedené na faktuře na jeho bankovní účet 123-563370267/0100 (dále jen “Účet”), začít na objednané službě (dále jen “Dílo”) pracovat.
  6. Na základě Objednávky vzniká mezi Zhotovitelem a Objednatelem (dále jen “Strany”) Smlouva a obě Strany jsou povinni ji plnit v jejím plném znění.
 4. Práva a povinnosti Zhotovitele
  1. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli zašle na jím uvedenou e-mailovou adresu ve Formuláři zprávu o přijetí objednávky a fakturu k objednanému Dílu bez zbytečného odkladu.
  2. Zhotovitel si vyhrazuje právo navýšit předpokládanou celkovou cenu uvedenou ve Formuláři, jestliže si Objednatel vyžádá i další služby neuvedené ve Formuláři, které jsou uvedené v Ceníku nebo bude požadovat jiné specifické požadavky k vykonání Díla.
  3. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo Objednateli předá do 2 pracovních dnů od zprávy, že na Díle začal pracovat, jestliže se strany nedomluví jinak nebo pokud tak není uvedeno na stránkách Webové služby, především v Ceníku nebo je tak zřejmé z jiných skutečností.
  4. Zhotovitel si vyhrazuje právo prodloužit dobu dodání z důvodů nezbytně nutných k dokončení Díla. O této skutečnosti však musí dopředu informovat Objednatele, který tuto skutečnost musí odsouhlasit.
  5. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zahájení práce na Díle prostřednictvím e-mailu uvedeném ve Formuláři.
  6. Při větších zásazích do textů či souborů má Zhotovitel právo prodloužit dobu dodání nebo navýšit cenu Díla.
  7. Zhotovitel na sebe nebere odpovědnost za špatně napsaný text, špatně přiložené dokumenty či obrázky ze strany Objednatele. Za veškeré informace a soubory, které Objednatel Zhotoviteli poskytne je zodpovědný pouze Objednatel. Zhotovitel nemá povinnosti jakkoli upravovat či opravovat text nebo soubory jemu Objednatelem poskytnuté.
  8. Zhotovitel má právo odstoupit od Smlouvy v případě neplnění povinností Objednatele, v podobě nesprávné informovanosti Zhotovitele, neodpovídání na Zhotovitelovi zprávy či výzvy k akci nebo nezaplacení faktury v době splatnosti.
  9. Zhotovitel může poskytnout Objednateli 30 minutovou bezplatnou podporu v podobě online hovoru přes službu Skype nebo Zoom při spouštění Díla. Tato doba je vyhrazena vysvětlení funkčnosti programu Objednateli a jeho případné dotazy. Při překročení limitu 30 minut má Zhotovitel právo si účtovat za každých dalších započatých 30 minut poplatek ve výši 150 Kč. Na tuto skutečnost je Zhotovitel povinen Objednatele upozornit na začátku hovoru.
  10. 4.10. Zhotovitel má právo zveřejnit dokončené a předané Dílo v sekci “Reference” na svém Webu a použít ho tak jako materiál své propagace.
  11. Zhotovitel má právo na Díle zanechat svůj podpis v jeho patičce v podobě odkaz na svou webovou stránku.
  12. 4.12. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné zásahy do vizuální struktury Díla ze strany Objednatele. Za případné změny a úpravy má právo požadovat jím určenou částku za provedení těchto úprav.
  13. 4.13. Zhotovitel je povinen jednou ročně vystavovat fakturu na služby “Registrace domény” a “Webhosting” v případě, že si je Objednatel objedná, bez zbytečného odkladu. Výše daných částek je uvedena v Ceníku a je placena na rok dopředu.   
  14. 4.14. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré zjištěné chyby po předání Díla jím způsobené, neprodleně a na vlastní náklady opraví do 24 hodin od předání této informace Objednatelem.
  15. 4.15. Zhotovitel se zavazuje, že projeví-li se nějaké závažné chyby, jím způsobené, do 2 roků od předání Díla (dále jen “Záruční doba”), neprodleně a na vlastní náklady je opraví.
  16. 4.16. Jestliže se objeví některé závažné chyby po Záruční době, Zhotovitel není povinen tyto chyby opravit. Má právo za si za opravení těchto chyb účtovat částku v jím uvedené výši.
 5. Práva a povinnosti Objednatele
  1. Objednatel je povinen bez zbytečného prodlení reagovat na veškeré otázky a výzvy k akci ze strany Zhotovitele. Jestliže tak neučiní, má Zhotovitel právo na to prodloužit dobu dodání Díla o dobu, po kterou Objednatel na zprávy nereagoval.
  2. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o případných změnách své objednávky neprodleně po jejich zjištění v době, kdy Zhotovitel na Díle pracuje. Po předání Díla nemá Objednatel právo na Objednávce cokoli měnit.
  3. Objednatel nemá právo jakkoli zasahovat do vizuální části provedeného Díla. Jestliže tak učiní, bere na vědomí, že Zhotovitel za tyto úpravy nenese žádnou odpovědnost a není povinen je jakkoliv napravit.
  4. Při objednání služby “Registrace domény” je Objednatel povinen si sám ověřit, zda je daná doména volná.
  5. Objednatel je povinen uhradit fakturu vystavenou Zhotovitelem za dané Dílo na Účet Zhotovitele v době splatnosti.
  6. Objednatel má při spouštění Díla právo na 30 minutovou bezplatnou podporu v podobě online hovoru, probíhajícího přes službu Skype nebo Zoom. Tento čas je vyhrazen na základní naučení se s programem, vysvětlení jeho fungování a případné dotazy. Jestliže bude chtít Objednatel v rozhovoru pokračovat i po uplynutí 30 minutové podpory, bere na vědomí, že za každých dalších započatých 30 minut si Zhotovitel může účtovat poplatek ve výši 150 Kč. Na tuto skutečnost je Zhotovitel povinen na začátku hovoru Objednatele upozornit.
  7. Objednatel má právo libovolně měnit texty a obrázky v provedeném Díle a bere na vědomí, že za ně nese plnou odpovědnost. Zároveň bere na vědomí, že pokud obrázky a texty naruší strukturu stránky nebo její vizuální část, nese za to plnou odpovědnost a Zhotovitel není povinen jakékoli chyby takto způsobené Objednatelem napravit.
  8. Objednatel bere na vědomí, že pokud se vyskytnou nějaké chyby jím způsobené a bude je chtít od Zhotovitele opravit, má Zhotovitel právo si účtovat poplatek ve výši 300 Kč/hod.
  9. Objednatel bere na vědomí, že nemá právo na náhradu škod způsobené jím samotným či zásahem třetí strany nebo za škodu způsobenou vyšší mocí.
  10. 5.10. Objednatel je povinen při objednání služby “Registrace domény” a “Webhosting” platit roční poplatek ve výši uvedené v Ceníku na základě zaslané faktury Zhotovitelem. Jestliže tak neučiní, Dílo nebude dál moci využívat.
  11. Objednatel nemá právo na vrácení částky za již provedené Dílo.
  12. 5.12. Objednatel je povinen ve lhůtě 48 hodin od předání Díla zjistit, zda Dílo obsahuje nějaké chyby způsobené Zhotovitelem a o těchto chybách Zhotovitele informovat. Zhotovitel je povinen tyto chyby analyzovat a pokud se prokáží, je povinen je opravit.
  13. 5.13. Objednatel bere na vědomí, že za veškeré chyby, které se objeví po Záruční době,  Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost.
  14. 5.14. Objednatel je povinen využívat Webovou službu obvyklým způsobem, za jakým je zprostředkována.
  15. 5.15. Jestliže Zhotovitel během 48 hodin nereaguje na vytvořenou Objednávku, je Objednatel povinen kontaktovat Zhotovitele prostřednictvím e-mailové adresy info@web-express.cz nebo telefonního čísla +420 724 135 547.
  16. 5.16. Objednatel si je vědom následků v případě porušení Smlouvy a souhlasí s nimi. 
 6. Společná a závěrečná ustanovení
  1. Strany jsou si vědomi svých práv a povinností a souhlasí s nimi.
  2. Strany se mohou společně dohodnout na jiném ustanovení těchto podmínek, je-li to v jejich zájmu a v takovém případě platí text uvedený ve smlouvě, kterou obě strany odsouhlasí.
  3. Za účelem zajištění řádného plnění povinností ze strany Zhotovitele na základě těchto VOP poskytuje Zhotovitel Objednateli podporu dostupnou na e-mailové adrese info@web-express.cz nebo prostřednictvím telefonního čísla +420 724 135 547.
  4. Na právní vztahy vzniklé Stranám se vždy použijí zákony České republiky, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  5. Tyto VOP jsou platné od 25. 5. 2020.

Děkujeme vám za vytvoření objednávky.

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Jakmile vám do e-mailu přijde faktura, prosíme o její zaplacení. Jakmile přijdou peníze na náš účet, zašleme Vám e-mail s informací, že na vašich webových stránkách začínáme pracovat. Většinou se do 48 hodin od přijetí e-mailu můžete těšit na zprovoznění vašeho webu. 

Děkujeme vám za vytvoření objednávky.

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Jakmile vám do e-mailu přijde faktura, prosíme o její zaplacení. Jakmile přijdou peníze na náš účet, zašleme Vám e-mail s informací, že na vašich webových stránkách začínáme pracovat. Většinou se do 48 hodin od přijetí e-mailu můžete těšit na zprovoznění vašeho webu. 

Děkujeme vám za vytvoření objednávky.

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Jakmile vám do e-mailu přijde faktura, prosíme o její zaplacení. Jakmile přijdou peníze na náš účet, zašleme Vám e-mail s informací, že na vašich webových stránkách začínáme pracovat. Většinou se do 48 hodin od přijetí e-mailu můžete těšit na zprovoznění vašeho webu.